Algemene voorwaarden

Hieronder kun je de algemene voorwaarden lezen van Fanatiek Media. Bij vragen kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag fanatiek.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Fanatiek Media en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
2. Bij aanvaarding door Fanatiek Media van een opdracht wordt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever uitdrukkelijk aanvaard.
3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Fanatiek Media, waarbij derden betrokken worden.

Artikel 2 Offertes

1 De opdrachtgever dient Fanatiek Media alle noodzakelijke gegevens te verstrekken, welke nodig zijn voor het opstellen van een offerte. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem aan Fanatiek Media verstrekte gegevens.
2 De door Fanatiek Media gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.
3 De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
4 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand wanneer Fanatiek Media een opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1 Fanatiek Media voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Fanatiek Media mogelijk te maken. In het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, duidelijke en deugdelijke gegevens.
3 Fanatiek Media is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

1 Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Fanatiek Media het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Dit gebeurt in overleg met opdrachtgever.
2 Fanatiek Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht

1 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Fanatiek Media de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Fanatiek Media dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Fanatiek Media mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.
2 In afwijking van lid 1, brengt Fanatiek Media geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Fanatiek Media kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Contractduur en uitvoeringstermijn

1 Een door Fanatiek Media opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet de opdrachtgever Fanatiek Media dus schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 8 Betalingsverplichting en tarieven

1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op IBAN-nummer NL13 RABO 0184861160 ten name van Fanatiek Media onder vermelding van factuurnummer.
2 Indien na het verstrijken van deze termijn door Fanatiek Media geen betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim. Alle kosten zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
3 Indien het factuurbedrag hoger ligt dan 400 euro, dient ten minste 25% van het totale factuurbedrag vooraf betaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4 Fanatiek Media stelt zijn tarief vast volgens uurtarief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5 Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 9 Opzegging en ontbinding

1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.
2 Fanatiek Media is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden.
3 Indien de overeenkomst door Fanatiek Media wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient opdrachtgever de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
4 Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Fanatiek Media gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1 Fanatiek Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
a. schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fanatiek Media is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
b. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
c. fouten in het ontwerp of de tekst indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben;
d. taalkundige, tekstuele of grammaticale fouten;
e. Het ontbreken van onvoldoende ruimte op de webserver van opdrachtgever om de door Fanatiek Media geleverde website te kunnen plaatsen en/of te redelijk te kunnen onderhouden.
2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Fanatiek Media is de aansprakelijkheid van Fanatiek Media voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 500,- euro.
3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen Fanatiek Media en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.